• Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo

STATUT

Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest gmina Niechanowo i działa na podstawie:

 1. art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 2. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
 3. art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),
 4. Niniejszego Statutu.

§ 2.

Siedzibą Biblioteki jest Niechanowo, a terenem działania jest obszar gminy Niechanowo, działający w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3.

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Niechanowo.
 2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna Miasta i Powiatu Gnieźnieńskiego z siedzibą w Kłecku i Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§ 4.

Biblioteka używa pieczęci podłużnej i okrągłej z nazwą w pełnym brzmieniu, która brzmi: Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo.

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

§ 5.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy Niechanowo oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 6.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej,
 4. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 5. organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 7.

 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§ 8.

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.
 2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.
 3. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki w porozumieniu z Wójtem Gminy.

§ 9.

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię, oddział dla dzieci oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki.
 3. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje utworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przy bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 10.

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
 2. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy. Budżet gminy może być wzbogacony środkami przekazywanymi na działalność biblioteczną w formie dotacji celowych i darowizn wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne a także dochodami własnymi.
 3. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji zadań statutowych.
 4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11.

 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania.
 2. Statut wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia.