• Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Z księgozbioru wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
a) okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, co pozwala zweryfikować dane podane na karcie „Zobowiązanie",
b) wypełnić kartę zapisu, zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na ww. karcie,
c) osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej pod opieką osoby dorosłej.
4. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
5. Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie jest Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i nie będą udostępniane innym podmiotom.
6. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
7. Czytelnik jest zobowiązany informować wypożyczalnię o zmianie swego nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.
8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z telefonów komórkowych.
9. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów.
10. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
11. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 2 egzemplarzy.
12. Biblioteka może:
a) przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników,
b) skrócić okres wypożyczenia książek określony w pkt 10, jeżeli istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.
13. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zamówić książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
14. Wybrane książki Czytelnik wypożycza u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone wcześniej książki.
15. Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
16. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem.
17. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia pozycji uznanej za szczególnie wartościową bez podania przyczyny.
18. Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w pkt 10 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,10 zł od 1 woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu, z zastrzeżeniem obiektywnych powodów niedotrzymania terminu, np. zwrot przypada w dniu zamknięcia Biblioteki.
19. Czytelnik będzie otrzymywał za pośrednictwem poczty elektronicznej przypomnienie o zbliżającym się terminie zwrotu (w przypadku podania adresu poczty elektronicznej).
20. Jeżeli książka nie zostanie zwrócona w wyznaczonym terminie Czytelnik otrzymuje pisemne upomnienie.
21. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece poniesione przez nią koszty przesyłek pocztowych i upomnień.
22. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej książki. Jeżeli nie jest to możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, może zakupić inną książkę potrzebną Bibliotece lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki.
23. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

REGULAMIN CZYTELNI

1. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki.
2. Korzystanie z czytelni, w ramach udostępniania zbiorów, jest bezpłatne.
3. Warunkiem korzystania z czytelni jest wpis w rejestrze odwiedzin.
4. Wierzchnie okrycia, teczki i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
5. W czytelni można korzystać z:
a) całości zbioru wypożyczalni i czytelni,
b) księgozbioru podręcznego,
c) Internetu,
d) czasopism bieżących.
6. Zbiorów znajdujących się w czytelni nie wypożycza się na zewnątrz.
7. Osobom korzystającym z czytelni zabrania się:
a) niszczenia materiałów bibliotecznych (wyrywania, wycinania stron lub ich fragmentów, podkreślania i wpisywania uwag na marginesach itp.),
b) korzystania z telefonów komórkowych.
8. Przypadki zauważonych braków i uszkodzeń materiałów bibliotecznych należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
9. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom dyżurującego bibliotekarza.
10. Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu, może być pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA MIĘDZYBIBLIOTECZNEGO

1. W przypadku braku książki w zbiorach na życzenie Czytelnika Biblioteka może sprowadzić żądaną publikację z innej biblioteki.
2. Czytelnik może jednorazowo zamówić 3 książki.
3. Sprowadzone książki wypożycza się czytelnikowi po wniesieniu przez niego kaucji w wysokości 30 zł, która zostaje zwrócona po oddaniu książek. Oprócz opłaty zwrotnej czytelnik pokrywa koszt opłaty pocztowej związanej z odesłaniem zamówionych książek. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od liczby książek:
a) w przypadku 1 książki - 10 zł,
b) w przypadku 2 lub 3 książek - 20 zł.
4. Termin korzystania z wypożyczonych książek określa biblioteka wypożyczająca.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z KAFEJKI INTERNETOWEJ I KATALOGU ELEKTRONICZNEGO

1. Z Kafejki Internetowej i katalogu elektronicznego mogą korzystać bezpłatnie wszyscy zainteresowani.
2. Korzystający obowiązany jest poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz zapoznać się z treścią regulaminu.
3. Indywidualna sesja internetowa/katalogowa może trwać nie dłużej niż 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych zainteresowanych osób czekających na dostęp do komputera z Internetem.
4. Wyszukiwania internetowe mogą służyć wyłącznie celom informacyjnym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
5. Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika na komputerze.
6. Dostęp do Internetu w Bibliotece nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.
7. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się:
a) ściągania plików na dyskietki i dysk lokalny,
b) prowadzenia działalności komercyjnej i uruchamiania gier komputerowych.
8. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenia komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu.
9. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
10. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia Użytkownika prawa korzystania z Internetu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Użytkownik Biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.
2. Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.
3. Czas otwarcia Biblioteki jest podany z wyprzedzeniem tygodniowym do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biblioteki.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1.       Z księgozbioru wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

2.       Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3.       Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:

a)      okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, co pozwala zweryfikować dane podane na karcie „Zobowiązanie”,

b)      wypełnić kartę zapisu, zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na ww. karcie,

c)       osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej pod opieką osoby dorosłej.

4.       Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik jednocześnie wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych.

5.       Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie jest Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i nie będą udostępniane innym podmiotom.

6.       Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia
na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

7.       Czytelnik jest zobowiązany informować wypożyczalnię o zmianie swego nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.

8.       W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania
z telefonów komórkowych.

9.       W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów.

10.   Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.

11.   Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 2 egzemplarzy.

12.   Biblioteka może:

a)      przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników,

b)      skrócić okres wypożyczenia książek określony w pkt 10, jeżeli istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.

13.   Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zamówić książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

14.   Wybrane książki Czytelnik wypożycza u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone wcześniej książki.

15.   Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

16.   Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem.

17.   Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia pozycji uznanej za szczególnie wartościową
bez podania przyczyny.

18.   Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w pkt 10 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,10 zł od 1 woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu, z zastrzeżeniem obiektywnych powodów niedotrzymania terminu, np. zwrot przypada w dniu zamknięcia Biblioteki.

19.   Czytelnik będzie otrzymywał za pośrednictwem poczty elektronicznej przypomnienie
o zbliżającym się terminie zwrotu (w przypadku podania adresu poczty elektronicznej).

20.   Jeżeli książka nie zostanie zwrócona w wyznaczonym terminie Czytelnik otrzymuje pisemne upomnienie.

21.   Czytelnik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece poniesione przez nią koszty przesyłek pocztowych i upomnień.

22.   W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej książki. Jeżeli nie jest to możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, może zakupić inną książkę potrzebną Bibliotece lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki.

23.   Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

REGULAMIN CZYTELNI

1.       Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki.

2.       Korzystanie z czytelni, w ramach udostępniania zbiorów, jest bezpłatne.

3.       Warunkiem korzystania z czytelni jest wpis w rejestrze odwiedzin.

4.       Wierzchnie okrycia, teczki i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

5.       W czytelni można korzystać z:

a)      całości zbioru wypożyczalni i czytelni,

b)     księgozbioru podręcznego,

c)      Internetu,

d)     czasopism bieżących.

6.       Zbiorów znajdujących się w czytelni nie wypożycza się na zewnątrz.

7.       Osobom korzystającym z czytelni zabrania się:

a)      niszczenia materiałów bibliotecznych (wyrywania, wycinania stron lub ich fragmentów, podkreślania i wpisywania uwag na marginesach itp.),

b)     korzystania z telefonów komórkowych.

8.       Przypadki zauważonych braków i uszkodzeń materiałów bibliotecznych należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

9.       Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom dyżurującego bibliotekarza.

10.   Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu, może być pozbawiony prawa do korzystania
z czytelni.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA MIĘDZYBIBLIOTECZNEGO

1.       W przypadku braku książki w zbiorach na życzenie Czytelnika Biblioteka może sprowadzić żądaną publikację z innej biblioteki.

2.       Czytelnik może jednorazowo zamówić 3 książki.

3.       Sprowadzone książki wypożycza się czytelnikowi po wniesieniu przez niego kaucji w wysokości 30 zł, która zostaje zwrócona po oddaniu książek. Oprócz opłaty zwrotnej czytelnik pokrywa koszt opłaty pocztowej związanej z odesłaniem zamówionych książek. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od liczby książek:

a)      w przypadku 1 książki – 10 zł,

b)     w przypadku 2 lub 3 książek – 20 zł.

4.       Termin korzystania z wypożyczonych książek określa biblioteka wypożyczająca.

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z KAFEJKI INTERNETOWEJ I KATALOGU ELEKTRONICZNEGO

1.       Z Kafejki Internetowej i katalogu elektronicznego mogą korzystać bezpłatnie wszyscy zainteresowani.

2.       Korzystający obowiązany jest poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz zapoznać się z treścią regulaminu.

3.       Indywidualna sesja internetowa/katalogowa może trwać nie dłużej niż 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych zainteresowanych osób czekających na dostęp do komputera z Internetem.

4.       Wyszukiwania internetowe mogą służyć wyłącznie celom informacyjnym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

5.       Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika na komputerze.

6.       Dostęp do Internetu w Bibliotece nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.

7.       Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się:

a)      ściągania plików na dyskietki i dysk lokalny,

b)     prowadzenia działalności komercyjnej i uruchamiania gier komputerowych.

8.       Niedozwolone są wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenia komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu.

9.       Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

10.   Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia Użytkownika prawa korzystania
z Internetu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Każdy Użytkownik Biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.

2.       Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.

3.       Czas otwarcia Biblioteki jest podany z wyprzedzeniem tygodniowym do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biblioteki.